สถิติหวย 3 ตัวบน มีเลขอะไรบ้าง? (เก็บสถิติย้อนหลัง 25 ปี)

สถิติหวย 3 ตัวบน ลองไปดู สถิติหวยที่ออกบ่อย สถิติหวย 3 ตัวบน กันว่า แต่ละงวด เลขท้าย 3 ตัวบน มีอะไรบ้าง? แต่ละเลขออกบ่อยแค่ไหน เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจแทงหวยของท่าน เราได้รวบรวบไว้ทั้งหมดแล้วที่นี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ พ.ศ. 2537 จนถึง พ.ศ. 2562 ย้อนหลังถึง 25 ปีด้วยกัน ให้ท่านได้วิเคราะห์จากด้านล่างนี้เลย

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2562

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
1 ตุลาคม 2562691197197
16 กันยายน 2562340388388
1 กันยายน 2562798787787
16 สิงหาาคม 2562775476476
1 สิงหาาคม 2562387006006
15 กรกฎาคม 2562369765765
1 กรกฎาคม 2562943647647
16 มิถุนายน 2562174055055
1 มิถุนายน 2562516461461
16 พฤษภาคม 2562962526526
2 พฤษภาคม 2562061324324
16 เมษายน 2562570331331
1 เมษายน 2562109767767
16 มีนาคม 2562724628628
1 มีนาคม 2562345650650
16 กุมภาพันธ์ 2562074824824
1 กุมภาพันธ์ 2562967134134
17 มกราคม 2561197079079

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2561

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2561735867867
16 ธันวาคม 2561356564564
1 ธันวาคม 2561021840840
16 พฤศจิกายน 2561989903903
1 พฤศจิกายน 2561200515515
16 ตุลาคม 2561369765765
1 ตุลาคม 2561452643643
16 กันยายน 2561149760760
1 กันยายน 2561734510510
16 สิงหาคม 2561586117117
1 สิงหาคม 2561386602602
16 กรกฎาคม 2561596324324
1 กรกฎาคม 2561963623623
16 มิถุนายน 2561223131131
1 มิถุนายน 2561988117117
16 พฤษภาคม 2561075629629
2 พฤษภาคม 2561248038038
16 เมษายน 2561739229229
1 เมษายน 2561412073073
16 มีนาคม 2561218559559
2 มีนาคม 2561759415415
16 กุมภาพันธ์ 2561309915915
1 กุมภาพันธ์ 2561026853853
17 มกราคม 2561203823823

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2560

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2560911234234
16 ธันวาคม 2560955596564
1 ธันวาคม 2560451005005
16 พฤศจิกายน 2560292391391
1 พฤศจิกายน 2560533726726
16 ตุลาคม 2560413494494
1 ตุลาคม 2560880714714
16 กันยายน 2560170143143
1 กันยายน 2560143224224
16 สิงหาคม 2560715431431
1 สิงหาคม 2560756519519
16 กรกฎาคม 2560820327327
1 กรกฎาคม 2560112360360
16 มิถุนายน 2560943142142
1 มิถุนายน 2560053630630
16 พฤษภาคม 2560454891891
2 พฤษภาคม 2560008656656
16 เมษายน 2560816729729
1 เมษายน 2560392785785
16 มีนาคม 2560273863863
1 มีนาคม 2560978453453
16 กุมภาพันธ์ 2560229116116
1 กุมภาพันธ์ 2560054672672
17 มกราคม 2560145157157

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2559

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2559377712712
16 ธันวาคม 2559435286286
1 ธันวาคม 2559086069069
16 พฤศจิกายน 2559858383383
1 พฤศจิกายน 2559785438438
16 ตุลาคม 2559571947947
1 ตุลาคม 2559887102102
16 กันยายน 2559240650650
1 กันยายน 2559638684684
16 สิงหาคม 2559254004004
1 สิงหาคม 2559272932932
16 กรกฎาคม 2559449764764
1 กรกฎาคม 2559082460460
16 มิถุนายน 2559073816816
1 มิถุนายน 2559511825825
16 พฤษภาคม 2559141737737
2 พฤษภาคม 2559399459459
16 เมษายน 2559221609609
1 เมษายน 2559066720720
16 มีนาคม 2559134918918
1 มีนาคม 2559439686686
16 กุมภาพันธ์ 2559356364364
1 กุมภาพันธ์ 2559927800800
17 มกราคม 2559304371371

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2558

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2558008217217
16 ธันวาคม 2558930255255
1 ธันวาคม 2558915350350
16 พฤศจิกายน 2558795283283
1 พฤศจิกายน 2558361211211
16 ตุลาคม 2558968630630
1 ตุลาคม 2558594825825
16 กันยายน 2558743148148
1 กันยายน 2558021094094
16 สิงหาคม 2558033363363
1 สิงหาคม 2558518677677
16 กรกฎาคม 2558121507507
1 กรกฎาคม 2558759049049
16 มิถุนายน 2558644742742
1 มิถุนายน 2558388881881
16 พฤษภาคม 2558011421421
2 พฤษภาคม 2558543466466
16 เมษายน 2558506260260
1 เมษายน 2558605704704
16 มีนาคม 2558048151151
1 มีนาคม 2558240237237
16 กุมภาพันธ์ 2558001864864
1 กุมภาพันธ์ 2558155537537
16 มกราคม 2558244351351

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2557

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2557461704704
16 ธันวาคม 2557948354354
1 ธันวาคม 2557480449449
16 พฤศจิกายน 2557479804804
1 พฤศจิกายน 2557206608608
16 ตุลาคม 2557659409409
1 ตุลาคม 2557375615615
16 กันยายน 2557772269269
1 กันยายน 2557856763763
16 สิงหาคม 2557662842842
1 สิงหาคม 2557766391391
16 กรกฎาคม 2557468728728
1 กรกฎาคม 2557378477477
16 มิถุนายน 2557673920920
1 มิถุนายน 2557781198198
16 พฤษภาคม 2557087523523
2 พฤษภาคม 2557103297297
16 เมษายน 2557153406406
1 เมษายน 2557028866866
16 มีนาคม 2557531404404
1 มีนาคม 2557906318318
16 กุมภาพันธ์ 2557384245245
1 กุมภาพันธ์ 2557180149 149
16 มกราคม 2557306902902

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2556

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2556561072072
16 ธันวาคม 2556341767767
1 ธันวาคม 2556168795795
16 พฤศจิกายน 2556806925925
1 พฤศจิกายน 2556739804804
16 ตุลาคม 2556963289289
1 ตุลาคม 2556647882882
16 กันยายน 2556562684684
1 กันยายน 2556548123123
16 สิงหาคม 2556321327327
1 สิงหาคม 2556356435435
16 กรกฎาคม 2556566996996
1 กรกฎาคม 2556646905905
16 มิถุนายน 2556289673673
1 มิถุนายน 2556289673673
16 พฤษภาคม 2556687125125
2 พฤษภาคม 2556603458458
16 เมษายน 2556843846846
1 เมษายน 2556571688688
16 มีนาคม 2556968433433
1 มีนาคม 2556976241241
16 กุมภาพันธ์ 2556368257257
1 กุมภาพันธ์ 2556565566 566
16 มกราคม 2556820981981

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2555

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2555302358358
16 ธันวาคม 2555529524524
1 ธันวาคม 2555110443443
16 พฤศจิกายน 2555639500500
1 พฤศจิกายน 2555524694694
16 ตุลาคม 2555281343343
1 ตุลาคม 2555124025025
16 กันยายน 2555540143143
1 กันยายน 2555329997997
16 สิงหาคม 2555683877877
1 สิงหาคม 2555895590590
16 กรกฎาคม 2555904050050
1 กรกฎาคม 2555915900900
16 มิถุนายน 2555159373373
1 มิถุนายน 2555882727727
16 พฤษภาคม 2555814418418
2 พฤษภาคม 2555889501501
16 เมษายน 2555583470470
1 เมษายน 2555257562562
16 มีนาคม 2555607064064
1 มีนาคม 2555222518518
16 กุมภาพันธ์ 2555648684684
1 กุมภาพันธ์ 2555320605 605
16 มกราคม 2555451445445

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2554

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2554526402402
16 ธันวาคม 2554884178178
1 ธันวาคม 2554408147147
16 พฤศจิกายน 2554997777777
1 พฤศจิกายน 2554805540540
16 ตุลาคม 2554955756756
1 ตุลาคม 2554511052052
16 กันยายน 2554731198198
1 กันยายน 2554724533533
16 สิงหาคม 2554536960960
1 สิงหาคม 2554218756756
16 กรกฎาคม 2554116556556
1 กรกฎาคม 2554622953953
16 มิถุนายน 2554351276276
1 มิถุนายน 2554562370370
16 พฤษภาคม 2554406417417
2 พฤษภาคม 2554054136136
16 เมษายน 2554825988988
1 เมษายน 2554814931931
16 มีนาคม 2554593331331
1 มีนาคม 2554656037037
16 กุมภาพันธ์ 2554481746746
1 กุมภาพันธ์ 2554610089089
16 มกราคม 2554281062062

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2553

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2553884112112
16 ธันวาคม 2553334380380
1 ธันวาคม 2553181752752
16 พฤศจิกายน 2553813993993
1 พฤศจิกายน 2553191100100
16 ตุลาคม 2553621377377
1 ตุลาคม 2553488372372
16 กันยายน 2553017422422
1 กันยายน 2553354656656
16 สิงหาคม 2553911097097
1 สิงหาคม 2553210008008
16 กรกฎาคม 2553180387387
1 กรกฎาคม 2553480239239
16 มิถุนายน 2553500104104
1 มิถุนายน 2553444874874
16 พฤษภาคม 2553480012012
2 พฤษภาคม 2553360371371
16 เมษายน 2553211743743
1 เมษายน 2553959517517
16 มีนาคม 2553364222222
1 มีนาคม 2553215227227
16 กุมภาพันธ์ 2553133707707
1 กุมภาพันธ์ 2553186312312
16 มกราคม 2553073577577

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2552

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2552994304304
16 ธันวาคม 2552685141141
1 ธันวาคม 2552776980980
16 พฤศจิกายน 2552055986986
1 พฤศจิกายน 2552689140140
16 ตุลาคม 2552258487487
1 ตุลาคม 2552169387387
16 กันยายน 2552202912912
1 กันยายน 2552015865865
16 สิงหาคม 2552462933933
1 สิงหาคม 2552154986986
16 กรกฎาคม 2552000816816
1 กรกฎาคม 2552207542542
16 มิถุนายน 2552930456456
1 มิถุนายน 2552777661661
16 พฤษภาคม 2552111411411
2 พฤษภาคม 2552294452452
16 เมษายน 2552368415415
1 เมษายน 2552816578578
16 มีนาคม 2552268812812
1 มีนาคม 2552553091091
16 กุมภาพันธ์ 2552038730730
1 กุมภาพันธ์ 2552534533533
16 มกราคม 2552743212212

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2551

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2551218596596
16 ธันวาคม 2551074114114
1 ธันวาคม 2551205434434
16 พฤศจิกายน 2551002612612
1 พฤศจิกายน 2551272028028
16 ตุลาคม 2551431277277
1 ตุลาคม 2551882911911
16 กันยายน 2551012377377
1 กันยายน 2551695993993
16 สิงหาคม 2551380377377
1 สิงหาคม 2551850348348
16 กรกฎาคม 2551257374374
1 กรกฎาคม 2551943671671
16 มิถุนายน 2551729111111
1 มิถุนายน 2551414875875
16 พฤษภาคม 2551329231231
2 พฤษภาคม 2551453011011
16 เมษายน 2551982800800
1 เมษายน 2551012653653
16 มีนาคม 2551074946946
1 มีนาคม 2551936685685
16 กุมภาพันธ์ 2551137054054
1 กุมภาพันธ์ 2551212684684
16 มกราคม 2551556010010

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2550

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2550595411411
16 ธันวาคม 2550513501501
1 ธันวาคม 2550113410410
16 พฤศจิกายน 2550562481481
1 พฤศจิกายน 2550927907907
16 ตุลาคม 2550032988988
1 ตุลาคม 2550430667667
16 กันยายน 2550499336336
1 กันยายน 2550331810810
16 สิงหาคม 2550476207207
1 สิงหาคม 2550429924924
16 กรกฎาคม 2550527384384
1 กรกฎาคม 2550565151151
16 มิถุนายน 2550393194194
1 มิถุนายน 2550836393393
16 พฤษภาคม 2550232897897
2 พฤษภาคม 2550430374374
16 เมษายน 2550405105105
1 เมษายน 2550622780780
16 มีนาคม 2550876763769
1 มีนาคม 2550742425425
16 กุมภาพันธ์ 2550277859859
1 กุมภาพันธ์ 2550769925925
16 มกราคม 2550838739739

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2549

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2549778584584
16 ธันวาคม 2549147977977
1 ธันวาคม 2549270052052
16 พฤศจิกายน 2549562856856
1 พฤศจิกายน 2549910957957
16 ตุลาคม 2549264825825
1 ตุลาคม 2549952335335
16 กันยายน 2549217948948
1 กันยายน 2549381761761
16 สิงหาคม 2549977486486
1 สิงหาคม 2549238654654
16 กรกฎาคม 2549512434434
1 กรกฎาคม 2549952890890
16 มิถุนายน 2549100935935
1 มิถุนายน 2549810850850
16 พฤษภาคม 2549100344344
2 พฤษภาคม 2549024554554
16 เมษายน 2549038564564
1 เมษายน 2549738365365
16 มีนาคม 2549936177177
1 มีนาคม 2549582473473
16 กุมภาพันธ์ 2549317009009
1 กุมภาพันธ์ 2549412729729
16 มกราคม 2549432747747

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2548

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2548492955955
16 ธันวาคม 2548449565565
1 ธันวาคม 2548388551551
16 พฤศจิกายน 2548742518518
1 พฤศจิกายน 2548970577577
16 ตุลาคม 2548041072072
1 ตุลาคม 2548766482482
16 กันยายน 2548214768768
1 กันยายน 2548316933933
16 สิงหาคม 2548475560560
1 สิงหาคม 2548961633633
16 กรกฎาคม 2548477452452
1 กรกฎาคม 2548009554554
16 มิถุนายน 2548793070070
1 มิถุนายน 2548176893893
16 พฤษภาคม 2548867134134
2 พฤษภาคม 2548772467467
16 เมษายน 2548119327327
1 เมษายน 2548815753753
16 มีนาคม 2548196345345
1 มีนาคม 2548800751751
16 กุมภาพันธ์ 2548816422422
1 กุมภาพันธ์ 2548540054054
16 มกราคม 2548335022022

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2547

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2547168858858
16 ธันวาคม 2547479372372
1 ธันวาคม 2547504658658
16 พฤศจิกายน 2547754622622
1 พฤศจิกายน 2547185966966
16 ตุลาคม 2547355858858
1 ตุลาคม 2547110866866
16 กันยายน 2547923373373
1 กันยายน 2547096597597
16 สิงหาคม 2547335921921
1 สิงหาคม 2547868990990
16 กรกฎาคม 2547205588588
1 กรกฎาคม 2547312471471
16 มิถุนายน 2547208713713
1 มิถุนายน 2547614144144
16 พฤษภาคม 2547589207207
2 พฤษภาคม 2547653403403
16 เมษายน 2547705832832
1 เมษายน 2547196391391
16 มีนาคม 2547615366366
1 มีนาคม 2547697483483
16 กุมภาพันธ์ 2547698002002
1 กุมภาพันธ์ 2547216822822
16 มกราคม 2547731342342

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2546

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2546739447447
16 ธันวาคม 2546177947947
1 ธันวาคม 2546991307307
16 พฤศจิกายน 2546238511511
1 พฤศจิกายน 2546941438438
16 ตุลาคม 2546305500500
1 ตุลาคม 2546912040040
16 กันยายน 2546600589589
1 กันยายน 2546187813813
16 สิงหาคม 2546354771771
1 สิงหาคม 2546766098098
16 กรกฎาคม 2546679545545
1 กรกฎาคม 2546461414414
16 มิถุนายน 2546389872872
1 มิถุนายน 2546766066066
16 พฤษภาคม 2546552784784
2 พฤษภาคม 2546135603603
16 เมษายน 2546892525525
1 เมษายน 2546933164164
16 มีนาคม 2546653062062
1 มีนาคม 2546441022022
16 กุมภาพันธ์ 2546455578578
1 กุมภาพันธ์ 2546456370370
16 มกราคม 2546977085085

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2545

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2545895196196
16 ธันวาคม 2545019682682
1 ธันวาคม 2545968422422
16 พฤศจิกายน 2545915344344
1 พฤศจิกายน 2545505498498
16 ตุลาคม 2545428641641
1 ตุลาคม 2545802505505
16 กันยายน 2545156050050
1 กันยายน 2545994200200
16 สิงหาคม 2545120108108
1 สิงหาคม 2545493438438
16 กรกฎาคม 2545340264264
1 กรกฎาคม 2545481447447
16 มิถุนายน 2545073261261
1 มิถุนายน 2545161149149
16 พฤษภาคม 2545598714714
2 พฤษภาคม 2545590664664
16 เมษายน 2545522630630
1 เมษายน 2545990543543
16 มีนาคม 2545659152152
1 มีนาคม 2545805590590
16 กุมภาพันธ์ 2545330853853
1 กุมภาพันธ์ 2545633270270
16 มกราคม 2545709670670

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2544

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2544729367367
16 ธันวาคม 2544224675675
1 ธันวาคม 2544737022022
16 พฤศจิกายน 2544685706706
1 พฤศจิกายน 2544683472472
16 ตุลาคม 2544975005005
1 ตุลาคม 2544104154154
16 กันยายน 2544616426426
1 กันยายน 2544119067067
16 สิงหาคม 2544690135135
1 สิงหาคม 2544180597597
16 กรกฎาคม 2544820715715
1 กรกฎาคม 2544107987987
16 มิถุนายน 2544762394394
1 มิถุนายน 2544113311311
16 พฤษภาคม 2544091982982
2 พฤษภาคม 2544205095095
16 เมษายน 2544140843843
1 เมษายน 2544640998998
16 มีนาคม 2544633616616
1 มีนาคม 2544836537537
16 กุมภาพันธ์ 2544621267267
1 กุมภาพันธ์ 2544454703703
16 มกราคม 2544737016016

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2543

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2543119451451
16 ธันวาคม 2543969676676
1 ธันวาคม 2543887956956
16 พฤศจิกายน 2543565311311
1 พฤศจิกายน 2543093182182
16 ตุลาคม 2543620662662
1 ตุลาคม 2543290582582
16 กันยายน 2543046251251
1 กันยายน 2543437367367
16 สิงหาคม 2543459013013
1 สิงหาคม 2543267540540
16 กรกฎาคม 2543931342342
1 กรกฎาคม 2543674071071
16 มิถุนายน 2543825696696
1 มิถุนายน 2543592761761
16 พฤษภาคม 2543009315315
2 พฤษภาคม 2543070715715
16 เมษายน 2543836777777
1 เมษายน 2543963948948
16 มีนาคม 2543164311311
1 มีนาคม 2543997833833
16 กุมภาพันธ์ 2543729816816
1 กุมภาพันธ์ 2543530213213
16 มกราคม 2543442183183

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2542

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2542051108108
16 ธันวาคม 2542139853853
1 ธันวาคม 2542669281281
16 พฤศจิกายน 2542764354354
1 พฤศจิกายน 2542561335335
16 ตุลาคม 2542410227227
1 ตุลาคม 2542830676676
16 กันยายน 2542807506506
1 กันยายน 2542591344344
16 สิงหาคม 2542340998998
1 สิงหาคม 2542056860860
16 กรกฎาคม 2542070416416
1 กรกฎาคม 2542386441441
16 มิถุนายน 2542278794794
1 มิถุนายน 2542077626626
16 พฤษภาคม 2542618818818
2 พฤษภาคม 2542691483483
16 เมษายน 2542625094094
1 เมษายน 2542479957957
16 มีนาคม 2542577278278
1 มีนาคม 2542660214214
16 กุมภาพันธ์ 2542307213213
1 กุมภาพันธ์ 2542342860860
16 มกราคม 2542190611611

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2541

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2541464147147
16 ธันวาคม 2541181813813
1 ธันวาคม 2541836569569
16 พฤศจิกายน 2541270744744
1 พฤศจิกายน 2541920846846
16 ตุลาคม 2541261080080
1 ตุลาคม 2541987844844
16 กันยายน 2541065720720
1 กันยายน 2541872795795
16 สิงหาคม 2541081784784
1 สิงหาคม 2541748493493
16 กรกฎาคม 2541599991991
1 กรกฎาคม 2541595123123
16 มิถุนายน 2541858076076
1 มิถุนายน 2541820088088
16 พฤษภาคม 2541840043043
2 พฤษภาคม 2541663807807
16 เมษายน 2541146573573
1 เมษายน 2541496930930
16 มีนาคม 2541572701701
1 มีนาคม 2541236864864
16 กุมภาพันธ์ 2541612897897
1 กุมภาพันธ์ 2541665959959
16 มกราคม 2541947195195

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2540

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2540675704704
16 ธันวาคม 2540294240240
1 ธันวาคม 2540241559559
16 พฤศจิกายน 2540875462462
1 พฤศจิกายน 2540974201201
16 ตุลาคม 2540405124124
1 ตุลาคม 2540444413413
16 กันยายน 2540527514514
1 กันยายน 2540083537537
16 สิงหาคม 2540156967967
1 สิงหาคม 2540054272272
16 กรกฎาคม 2540509691691
1 กรกฎาคม 2540676573573
16 มิถุนายน 2540537146146
1 มิถุนายน 2540643997997
16 พฤษภาคม 2540088067067
2 พฤษภาคม 2540388437437
16 เมษายน 2540551450450
1 เมษายน 2540617629629
16 มีนาคม 2540100474474
1 มีนาคม 2540976779779
16 กุมภาพันธ์ 2540499884884
1 กุมภาพันธ์ 2540750792792
16 มกราคม 2540151995995

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2539

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2539879454454
16 ธันวาคม 2539593856856
1 ธันวาคม 2539179528528
16 พฤศจิกายน 2539951088088
1 พฤศจิกายน 2539512694694
16 ตุลาคม 2539198019019
1 ตุลาคม 2539947788788
16 กันยายน 2539814368368
1 กันยายน 2539470136136
16 สิงหาคม 2539352768768
1 สิงหาคม 2539151091091
16 กรกฎาคม 2539332687687
1 กรกฎาคม 2539625379379
16 มิถุนายน 2539318311311
1 มิถุนายน 2539869656656
16 พฤษภาคม 2539978140140
2 พฤษภาคม 2539247351351
16 เมษายน 2539049584584
1 เมษายน 2539660765765
16 มีนาคม 2539019128128
1 มีนาคม 2539304855855
16 กุมภาพันธ์ 2539681455455
1 กุมภาพันธ์ 2539256556556
16 มกราคม 2539318302302

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2538

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 2538327686686
16 ธันวาคม 2538952808808
1 ธันวาคม 2538714426426
16 พฤศจิกายน 2538239422422
1 พฤศจิกายน 2538282069069
16 ตุลาคม 2538322154154
1 ตุลาคม 2538317092092
16 กันยายน 2538876454454
1 กันยายน 2538620837837
16 สิงหาคม 2538265333333
1 สิงหาคม 2538464819819
16 กรกฎาคม 2538248122122
1 กรกฎาคม 2538939901901
16 มิถุนายน 2538046698698
1 มิถุนายน 2538105615615
16 พฤษภาคม 2538220381381
2 พฤษภาคม 2538504692692
16 เมษายน 2538053581581
1 เมษายน 2538427039039
16 มีนาคม 2538646847847
1 มีนาคม 2538411454454
16 กุมภาพันธ์ 2538869070070
1 กุมภาพันธ์ 2538198162162
16 มกราคม 2538922388388

สถิติหวย 3 ตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลในปี พ.ศ. 2537

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
30 ธันวาคม 25376284069069
16 ธันวาคม 25375100040040
1 ธันวาคม 25376832681681
16 พฤศจิกายน 25376095849849
1 พฤศจิกายน 25371676779779
16 ตุลาคม 25377583048048
1 ตุลาคม 25377128442442
16 กันยายน 25374781931931
1 กันยายน 25376220893893
16 สิงหาคม 25376504760760
1 สิงหาคม 25373114057057
16 กรกฎาคม 25375962891891
1 กรกฎาคม 25376568267267
16 มิถุนายน 25371947355355
1 มิถุนายน 25373560804804
16 พฤษภาคม 25372071764764
2 พฤษภาคม 25373072877877
16 เมษายน 25377893913913
1 เมษายน 25374269815815
16 มีนาคม 25371723336336
1 มีนาคม 25373373731731
16 กุมภาพันธ์ 25377679044044
1 กุมภาพันธ์ 25375984685685
16 มกราคม 25374791270270